Thông báo ứng dụng NFT & DeFi dựa trên Mainnet đầu tiên của QuarkChain

Kính gửi các thành viên cộng đồng QuarkChain,
Sau khi phát hành thông báo kích hoạt chức năng mainnet “BigBang” mới của QuarkChain, tất cả các sàn giao dịch hỗ trợ mainnet QKC đang hoạt động trơn tru trong quá trình nâng cấp chức năng. Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên nhẫn và ủng hộ của mọi người dành cho QuarkChain và công việc nâng cấp chức năng này dự kiến sẽ sớm hoàn thành.
Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc kích hoạt chức năng mainnet, chúng tôi sẽ khởi chạy các ứng dụng NFT & DeFi dựa trên mainnet đầu tiên. Sau đó, các thành viên cộng đồng có thể có trải nghiệm trực tiếp về các sản phẩm sáng tạo của QuarkChain trên mạng chính Bigbang.

Mạng chính Bigbang mới sẽ cung cấp hỗ trợ chức năng token đa bản địa độc quyền cho các ứng dụng NFT & DeFi sắp tới. Trên mạng chính QuarkChain, token nhiều nguồn gốc có cùng lớp với QKC trong hệ thống QuarkChain; nó có thể triển khai các hợp đồng, chuỗi chéo và trả phí giao dịch nếu thỏa mãn các tiêu chí nhất định. Ngoài việc không thể tham gia quản lý mạng QKC, các token gốc có thể thực hiện tất cả các chức năng của QKC, bao gồm cả phí chuyển giao chuỗi chéo; nó cũng sẽ khắc phục vấn đề bất tiện mà hầu hết các DeFi gặp phải. Trong các hợp đồng tương lai, chúng tôi sẽ cải thiện các chức năng của token đa bản địa giống như chức năng của QKC và loại bỏ rào cản cuối cùng của các ứng dụng của token đa bản địa.

<iframe width=”665" height=”382" src=”https://www.youtube.com/embed/-at4Dmbn11M" frameborder=”0" allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

QuarkChain Ambassador VN

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store